All

Skriva B-uppsats | Hur du skriver uppsats på B-nivå

Det finns ett antal regler att förhålla sig till när du ska skriva B-uppsats på grundnivå. Bland annat behöver du lära dig grunderna i akademiskt skrivande. Här är det viktigt att du skriver med utgångspunkt från vetenskapliga källor och anger referenser löpande genom hela ditt arbete. Ett tips är att du därför börjar med att skriva ditt kapitel för tidigare forskning.

Skälet är att du då helt enkelt måste leta upp vetenskapliga artiklar och lära in dig om forskningsläget i det forskningsfält du rör dig. Det kan vara lockande att låna text från andra uppsatser eller vetenskapliga källor. Här är det vikitgt att du inte lånar i så hög utsträckning att du plagierar texten. Du kan läsa mer om akademisk integritet och regler för plagiat nedan.

B-uppsats och plagiat

Akademisk integritet innebär att vara ärlig i sitt skrivande och använda lämpliga vetenskapliga källor för uppsatsen. Plagiat innebär att man använder någon annans ord eller idéer utan att korrekt refera dem. Det definieras som att kopiera eller parafrasera en annans verk, vare sig det är avsiktligt eller på annat sätt, och presentera det som sitt eget.

I praktiken innebär detta att plagiat inkluderar varje försök att presentera en annans verk som sitt eget verk, oavsett om det är en annan student eller en publicerad myndighet. Att citera ord för ord från en källa och misslyckas med att infoga citattecken runt det citerade avsnittet räknas även det som plagiat. I sådana fall av direkt kopiering är det inte tillräckligt att bara citera källan – citattecken och ett sidnummer bör anges. Plagiat anses även föreligga om data eller tolkningsmaterial används utan att erkänna källorna eller medarbetarna.

Enligt uppsatscoachen behöver studenterna notera att litteraturöversikten och deras B-uppsats skrivande måste visa bevis på deras eget vetenskapliga arbete. I ett uppsatsarbete på denna nivå går litteraturöversikten utöver en ren “litteraturundersökning” och kandidater bör därför undvika frestelsen att bara återuppliva andras arbete eller att sätta ihop delar av andras arbete till en ny helhet. Forskning är inte att sammanfatta eller okritiskt upprepa andras idéer.

Skriv ett självständigt arbete

Skribenterna bör också undvika att vara starkt beroende av recensionsartiklar för sin litteraturgranskning. Även om dessa ofta är mycket hjälpsamma kan de också leda till att man litar på både idéer och verkliga ord från icke verifierade källor. Studenterna har därmed ett ansvar att vara medvetna om vilken acceptabel akademisk praxis som gäller i förhållande till användningen av material som utarbetats av andra. Vidare behöver studenten vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att inget brott mot acceptabel praxis inträffar.

Varje student som befinns ansvarig för plagiat ska omfattas av universitetets akademiska förfaranden för felaktig uppförande av studenter, vilket kan resultera i olika påföljder och i extrema fall leda till uteslutning från universitetet. En policy för akademisk integritet finns på su.se/stockholms-universitetsbibliotek.

Publicering av B-uppsatser

På grund av den relativt korta längden på en B-uppsats är det osannolikt att samtliga uppsatsstudenters arbeten kommer att publiceras. Vi uppmuntrar dock publicering när arbetet har lämnats in, förutsatt att den har slutförts i tid. Om eleven har genomfört ett sällsynt välgjort arbete,  är på campus och inte arbetar mer än 10 timmar i veckan kan kandidaten vara berättigad i vissa fall. I undantagsfall är det med andra ord möjligt att dessa uppsatstudenter kan publiceras under sin kandidatur och eventuella appendix kan inkluderas som en del av arbetet eller bifogas, förutsatt att institutionens riktlinjer följs. Mer info finns på ub.uu.se/publicera/diva/studentuppsatser.

Related Articles

Back to top button